Privacy - algemene voorwaarden

Sportplein College gevestigd aan J.C. Dirkxpad 7, 5631 BZ Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.sportpleincollege.nl/ J.C. Dirkxpad 7, 5631 BZ Eindhoven +31(0)407600090

J. van Duursen is de Functionaris Gegevensbescherming van Sportplein College Hij/zij is te bereiken via info@sportpleineindhoven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sportplein College verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@osteopathievanduursen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sportplein College verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Sportplein College verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sportplein College neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sportplein College) tussen zit. Sportplein College gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sportplein College bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

10 Jaar. Verlenging volgt bij nieuwe cursusaanvraag. Verwijdering op uw verzoek gebeurt per direct.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportplein College verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sportplein College blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sportplein College gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportplein College en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@osteopathievanduursen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sportplein College wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportplein College neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sportpleineindhoven.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden voor deelname aan de cursussen bij SportpleinCollege te Eindhoven

Iedere cursist dient met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan voordat deelgenomen kan worden aan alle cursussen georganiseerd door SportpleinCollege.

Door de invulling van het aanmeldformulier verklaart U zich akkoord met deze voorwaarden, met de algemene-en annuleringsvoorwaarden, alsmede met de onderstaande risicoverklaring

Aanmelding en inschrijving

 -Aanmelding voor de cursus dient te geschieden door inschrijving via de website www.sportpleincollege.nl

-de cursussen zijn, gesplitst naar professie, toegankelijk voor zowel paramedici als alternatieve therapeuten en artsen, allen met big-registratie.

-Na aanmelding via de website krijjgt u een email van SportpleinCollege met een bevestiging van uw inschrijvingen het verzoek tot betaling van de eerste termijn.

-De inschrijving zal pas definitief zijn na ontvangst van deze eerste betaling.

-Indien plaatsing door een onvoorziene reden niet mogelijk zou zijn, zal de aanmelder automatisch als eerste geplaatst worden bij de eerstvolgende cursus of zal de aanmelder de reeds betaalde kosten voor 100% vergoed krijgen, waarna de inschrijving zal worden geannuleerd.

Cursus tarieven

-De cursustarieven staan vermeld op de website wwwsportpleincollege.nl ; typefouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.

-De cursuskosten zijn met BTW belast, tenzij anders wordt vermeld.

-Cursus materialen, lunches, koffie, thee en snacks zijn in de prijs inbegrepen, tenzij anders wordt vermeld.

-SportpleinCollege behoudt het recht voor om de cursustarieven te wijzigen.

-Na aanmelding via de website krijgt U een email van SportpleinCollege met een bevestiging van uw Inschrijving en het verzoek tot betaling van de eerste termijn.

-Betaling van de tweede termijn dient tenminste 30 dagen voorafgaand aan de start van de cursus te geschieden.

-Alle betalingen dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL27ABNA0479935122

Annuleringen en wijzigingen

-Het is altijd mogelijk om tot 30 dagen voor het begin van decursus te annuleren, met recht op volledige vergoeding van de betaalde eerste termijn.

-Bij annulering binnen 30 dagen voor de start van de cursus wordt de eerste termijn niet vergoed.

-Bij annulering tijdens de duur van de cursus vindt er geen enkele vergoeding plaats.

-Verzoeken tot annuleringen en/of verschuivingen dienen schriftelijk te geschieden en digitaal verzonden te worden aan SportpleinCollege via info@sportpleincollege.nl

Aantal deelnemers

-Het doorgaan van de cursus hangt onder meer af van een minimaal aantal deelnemers.

-SportpleinCollege behoudt zich het recht voor om geplande cursussen, waarvoor onvoldoende aanmeldingen zijn, op ieder moment uit te stellen.

-Er wordt dan gewacht tot er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus alsnog van start te laten gaan.

-SportpleinCollege houdt, in deze genoemde situatie, de reeds aangemelde cursisten tussendoor op de hoogte en zal zo spoedig als het kan, nieuwe data vast stellen.

-De cursist heeft in deze situatie ten allen tijde het recht om de inschrijving te annuleren met vergoeding van 100% van de kosten.

Verhindering

-SportpleinCollege zal altijd haar best doen om geplande cursussen doorte laten gaan.

- SportpleinCollege is niet aansprakelijk als haar cursussen niet doorgaan door oorzaken die buiten haar invloedssfeer liggen.

- SportpleinCollege zal bij verhindering haar cursisten zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen.Tevens zal SportpleinCollege dan alles in het werk stellen om vervangende data te vinden om de geplande cursus alsnog te laten plaatsvinden.

Copyright

-Niets van het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie mag worden gekopieerd, gereproduceerd of op een andere manier verspreid worden.

-Het maken van video-en/of geluidsopnamen van een cursus of een gedeelte hiervan is niet toegestaan.

-Bij het overtreden van deze regels zal SportpleinCollege in het kader van de de wet voor auteursrecht, een gerechtelijke procedure beginnen.

Klachtenregeling

-Voor het indienen en behandelen van een klacht verwijst SportpleinCollege naar haar klachtenregeling zoals vermeld op haarwebsite www.sportpleincollege.nl

Aansprakelijkheid

-Cursisten zullen docenten, gastdocenten en assistenten van de opleiding niet aansprakelijk stellen voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat tijdens de cursus.

-Cursisten zullen docenten, gastdocenten en assistenten van de opleiding niet aansprakelijk stellen voor letsel toegebracht aan patiënten in hun eigen praktijk.

-In geval van enige twijfel over de juistheid van de behandelwijze zal de cursist per email contact op met SportpleinCollege via info@sportpleincollege.nl alvorens deze toe te passen.

Risicoverklaring

-Cursisten staan docenten en medecursisten toe om fasciale manipulatie technieken toe te passen op hun lichaam.

-De cursist begrijpt dat er bij het gebruik van fasciale technieken een kleine kans op letsel bestaat.

-Docenten en cursisten zullen er zorg voor dragen om deze, meestal kleine letsels, tijdens de cursussen en ook in de praktijk zoveel mogelijk zien te voorkomen.

-Middels de online inschrijving en aanmelding via deze website is de cursist bekend met de risico's bij het werken met fasciale technieken.

Afwijking van de voorwaarden

-Afwijking van één of meerdere van de bovengenoemde voorwaarden is slechtsmogelijk indien dit voor het begin van de cursus is besproken en door beide partijen ondertekend is.

-Indien er wordt afgeweken van een van de genoemde voorwaarden zoals beschreven hier boven in punt 1, zullen alle andere voorwaarden gewoon van kracht blijven.

-Alle typefouten op de website en op alle verdere documentatie van SportpleinCollege zijn aan haar voorbehouden.

Beslotenheid en vertrouwelijkheid

-Uw NAW gegevens zullen in alle vertrouwelijkheid en beslotenheid worden behandeld.

-Uw NAW gegevens worden zullen nooit aan derden worden verleend.

-Alle medische informatie van cursisten en/of van hun patiënten die tijdens of rond de cursussen wordt gedeeld zal in alle vertrouwelijkheid en beslotenheid worden behandeld.

Slotbepaling

Deze voorwaarden zijn opgesteld door SportpleinCollege op dinsdag 27 mei 2018 en kunnen ten alle tijden worden aangepast door de directie van SportpleinCollege.

Overweging: cursisten mogen voor een vervanger zorgen ten aller tijden!!!!